wolf young man
山田行道と関係者
山田行道の実態
山田行道と姉弟
山田行道の孤立
山田行道の足枷
山田行道と天使
山田行道と事実
山田行道と日高
山田行道の彼女
山田行道の決戦
山田行道の緊張
山田行道の本気
山田行道の報告
山田行道の欲望
山田行道の好意
山田行道と疑問
山田行道の不安
山田行道と恭子
山田行道と真相
日高真美の後悔
山田行道の激情
山田行道の混乱
柿田姉弟の秘密
柿田姉弟と日高
山田行道の理解
山田行道の困惑
山田行道の日常
山田行道の相棒
山田行道の恋人
山田行道の決断
山田行道と優一
山田行道と優一
山田行道と優一
山田行道と優一
狼青年Yの独白
作者の独白


[小説ナビ|小説大賞]
無料HPエムペ!